Kompanistræde 2, 8800 Viborg    Linkedin

  31 64 24 00     info@tinabachadvokater.dk

Vi tilbyder juridisk assistance i forbindelse med

Tvangsauktioner

Der er forskellige parter i en tvangsauktion – panthaver, der har sat ejendommen på tvangsauktion; det kan være kreditforeningen, banken eller et ejendomsselskab, der har belånt ejendommen – og hvor ejeren så ikke har betalt de løbende terminsydelser.

Under en tvangsauktion repræsenterer vi både:

  • Kreditforeninger
  • Pengeinstitutter
  • Ejendomsselskaber
  • Private panthavere 

Vi rådgiver om, hvornår og hvordan en tvangsauktion kan iværksættes – og giver råd om forløbet.

I forbindelse med tvangsauktioner repræsenterer vi oftest panthaveren, der søger at inddrive det skyldige beløb. I denne situation fungerer vi (advokaten) som panthaverens juridiske repræsentant og arbejder på vegne af panthaveren for at følge de nødvendige juridiske procedurer.

Her er nogle nøglepunkter om tvangsauktioner med advokaten som repræsentant for panthaveren:

Skyldnerens manglende betaling: Tvangsauktioner opstår typisk, når en skyldner ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til en låneaftale eller en gældskontrakt. Dette kan omfatte manglende betalinger på et pantelån, et realkreditlån eller andre gældsbetalinger.

Pantets sikkerhed: I de fleste tilfælde, hvor der opstår tvangsauktioner, er aktivet, der skal auktioneres, blevet pantsat som sikkerhed for gælden. Dette giver panthaveren ret til at inddrive gælden ved at sælge det pantsatte aktiv og bruge provenuet til at tilbagebetale det skyldige beløb.

Advokatens rolle: Advokaten repræsenterer panthaveren gennem hele tvangsauktionsprocessen. Dette indebærer at indlede retssager, få en tvangsauktionsdom og overvåge den praktiske gennemførelse af auktionen.

Offentlig auktion: Normalt afholdes tvangsauktioner som offentlige auktioner, hvor interesserede købere kan byde på det pantsatte aktiv. Auktionsprocessen er underlagt retsregler og tidsfrister.

Provenu fra auktionen: Når auktionen er afsluttet, går provenuet fra salget til panthaveren for at dække den udestående gæld og eventuelle omkostninger forbundet med tvangsauktionen. Eventuelt overskydende beløb går til skyldneren, hvis der er nogen tilbage efter afregning af gælden og omkostningerne.

Retlige rettigheder: Skyldneren har også visse rettigheder i tvangsauktionsprocessen, herunder muligheden for at anfægte auktionsbetingelserne og muligheden for at afbetale gælden for at forhindre auktionen.

Tvangsauktioner, hvor advokaten repræsenterer panthaveren, er en nødvendig juridisk procedure for at beskytte panthaverens rettigheder og inddrive skyldig gæld. Denne proces sikrer, at gælden bliver afviklet i overensstemmelse med de gældende love og reguleringer og giver en mekanisme til at genoprette det skyldige beløb gennem salg af det pantsatte aktiv.

“Vi arbejder målrettet for at sikre, at vores klient får den retmæssige inddrivelse af gælden og at tvangsauktionen gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og retsregler.”

Tina Bach, advokat (H)

Advokat i Viborg - din boligadvokat

Har du spørgsmål? Du er altid velkommen til at kontakte os.